Lappeenrannan kaupunki suunnitellut erilaisia tukitoimia yrityksille – kaupunginhallitus päättää toimenpiteistä 30.3.

toimitus

Kaupungin virkamiesjohto on suunnitellut erilaisista nopeista ja muutaman viikon sisällä toteutettavista tukitoimenpiteistä esityksen kaupunginhallitukselle, joka ottaa kantaa ja päättää asiasta maanantaina 30.3. Kaupunki jatkaa aktiivisesti myös käynnissä olevaa työtä yritysten hyödynnettäväksi tarkoitetun valtionavun hakemiseksi. Asiasta kertoi kaupunki tiedotteella.

Kaupungin tavoitteena on turvata alueen yrittäjien ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä haastavassa koronavirustilanteessa, jossa monella toimialalla liiketoiminta on äkillisesti kutistunut oleellisesti tai pysähtynyt kokonaan, tiedotteessa tähdennetään.

Suunnitellut ja kaupunginhallitukselle esitettävät toimenpiteet ovat linjassa Kuntaliiton ja Suomen Yrittäjien suositusten kanssa.

Kaupungilla on merkittävästi toimitiloja, jotka on vuokrattu yksityisille, yrityksille ja yhdistyksille.

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n toimitusjohtaja Mikko Hietamiehen mukaan kaupungin tulisi huolehtia omalta osaltaan toimitiloissaan vuokralla olevien yritysten toimintaedellytysten turvaamisesta myöntämällä joustoa vuokrien maksuaikatauluihin, mikäli yritysten maksukyky on koronavirustilanteen vuoksi selvästi alentunut.

– Voimme joustaa ja siirtää vuokranmaksua kolmen kuukauden ajalta. Siirretyille vuokrille annettaisiin enintään 12 kuukauden maksuaika ja korkoa ei peritä. Myös perintätoimia sopeutettaisiin hidastamalla yritysperintää.

Joustot suunnattaisiin erityisesti yksityisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja yhdistyksiin, joiden tilanne on merkittävästi vaikeutunut.

– Tällaisina vuokralaisina toimii Lappeenrannassa ravintoloita, kahviloita, kauppaliikkeitä ja vastaavia pk-yrityksiä, joiden toimintaan nyt vallitseva poikkeustilanne voi vaikuttaa merkittävästi. Jouston saadakseen vuokralaisen tulisi olla yhteydessä vuokranantajaan ja sopia erikseen käyttöönotettavista toimenpiteistä, Hietamies selvittää tiedotteessa.

Yrityksen tilanne tarkasteltaisiin tapauskohtaisesti ja maksuaikataulut räätälöitäisiin yrityksen yksilöllisen tarpeen ja maksukyvyn mukaan.

– Tapauskohtaisessa arvioinnissa tutkittaisiin myös muut mahdollisuudet saada tukea tai korvausta esimerkiksi vakuutuksesta, ja ne ovatkin ensisijaiset keinot päästä kriisin yli. Vuokranantaja ja Wirma yrityspalvelut tukevat yrityksiä ohjaamalla ja neuvomalla eri tukimuotojen hyödyntämisessä.

– Koronavirustilannetta seurataan tarkkaan ja tarvittaessa ryhdymme uusien toimenpiteiden selvittämiseen auttaaksemme vuokralaisten toiminnan jatkumista poikkeusolojen yli, Hietamies toteaa.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan kaupungin ja konserniyhtiöiden hankinnoilla on merkittävä vaikutus työllisyyteen.

– Suurimmat työllisyysvaikutukset kohdistuvat rakennusalaan liittyviin toimintoihin ja kiinteistö- ja maisemahoitoon. Seuraavana tärkeysjärjestyksessä on erilaiset kuljetukset. Koronavirustilanteen takia välittömiä vaikeuksia näistä on ainakin henkilökuljetusalalla.

Jarva korostaa kaupungin tiedotteessa, että Lappeenrannalla on oltava kyky reagoida myös tuleviin elinkeinoelämän kehitystarpeisiin.

– Tavoitteenamme on omalta osaltamme huolehtia hankintojen priorisoinnista ja sopeuttamisesta, mikäli niiden tarve on vallitsevan tilanteen takia selvästi muuttunut.

Virkamiesjohdon esityksen mukaan taloushaasteisiin reagoitaisiin tarkistamalla hankintoja ja niissä noudatettavia menettelyjä eri toimenpiteiden avulla.

Kaupunki tarkistaa hankintakalenterin aikataulua ja aikaistaa hankintoja, mikäli se on mahdollista. Strategiajohtaja Markus Lankinen toteaa, että myös hankinta-asiamiespalveluiden resurssit tulisi turvata ja varmistaa, että paikalliset toimijat ovat tietoisia avautuvista tarjouspyynnöistä.

– Nyt on erityisen tärkeää, että suunnittelussa olevista ja avautuvista tarjouskilpailuista viestitään tehokkaasti yhteistyössä elinkeinoelämän etujärjestöjen kanssa. Lisäksi suunnitelmissa on tehostaa Cloudia-hankintapalvelun käyttöä.

Suuret hankintakalenterin mukaiset hankinnat pilkottaisiin mahdollisuuksien mukaan osiin, jotta useampi toimija voisi osallistua hankinnan toteuttamiseen. Poikkeusolojen asettamiin haasteisiin vastattaisiin myös nopeuttamalla markkinavuoropuheluita.

Jarva näkee, että erityisesti hyvinvointialan yritykset ja kuluttajalle suunnattujen palvelujen tuottajat kärsivät pienentyneistä asiakasvirroista.

– Käymme tähän liittyvistä hankintalinjauksista ja tarkistusmahdollisuuksista keskustelua erikseen Eksoten kanssa.

Lappeenrannan omistajaohjauksen piirissä olevat yhtiöt (Saimaan Tukipalvelut Oy, Lappeenrannan Toimitilat Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy) tarkentavat omia hankintalinjauksia ja -aikataulutusta soveltuvin osin. Toimenpiteet käsitellään omistajaohjausryhmässä 20.4.2020.

Lappeenrannan kaupungilla on meneillään hyvin merkittävä ja laajamittainen investointiohjelma. Osa kohteista on jo rakenteilla ja osa vielä erilaisissa suunnitteluvaiheissa. Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimin mukaan käynnissä on myös useita erilaisia yrityselämää ja sen myötä elinvoimaa tukevia ja turvaavia hankkeita.

– Hankkeita on tarkoitus viedä eteenpäin mahdollisuuksien mukaan koronavirustilanteesta huolimatta. Myös myöhempinä toteutusvuosina olevien hankkeiden ajoitusta tarkastellaan tämän vuoden aikana.

Lisäksi kaupunki huolehtii osaltaan suunnitteluvalmiuden ylläpitämisestä ja suunnitelmien ajan tasalla pitämisestä ja on valmis osallistumaan mahdollisiin julkisella rahoituksella käynnistettäviin tuki-investointeihin omalla osuudellaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Kommentoi

Palvelut