ELY-keskus antoi lausuntonsa: Rakuunamäen kaavoitussuunnittelussa huomioidaan hyvin kulttuurihistoria

Rakuunamäki. Kaakkois-Suomen ELY-keskus

toimitus

Rakuunamäen punatiilikasarmien alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Rakennuksissa näkyy yhä historia, vaikka upseerien, aliupseerien ja varusmiesten asunnot, tykkihallit ja naurisvarastot tarjoavatkin nyt suojan tavallisen siviiliväestön kodeille ja toimistoille.

Lappeenrannan rakuunarykmentti Kasarmialue suunniteltiin 1880-luvun lopulla vartavasten ratsuväelle.

Puolustusvoimat siirtää tulevaisuudessa toimintaansa toisaalle. On aika tehdä muutoksia asemakaavaan, jotta alueelle mahdollistetaan uusi monipuolinen käyttö. Yksi keskeisistä tavoitteista on kaavaprosessissa ollut luontoon ja rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen säilyttäminen, mutta myös puolustusvoimien käytöstä vapautuvien rakennusten ja alueiden uudelleenkäytön mahdollistaminen.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaan vuorovaikutus kaupunkilaisten, viranomaisten ja muiden osallisten kanssa kaavaa valmisteltaessa on toteutunut erinomaisesti kaavamuutoksen vireilletulosta lähtien. Toimiva vuorovaikutus on osaltaan sujuvoittanut kaavojen etenemistä hallitusti ja perustellusti hyvään lopputulokseen.

Rakuunamäen rakennetun ympäristön elinkaaren jatkaminen toteuttaa konkreettisesti valtakunnallisia ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä tavoitteita. Olemassa olevan kestävän rakennuskannan elinkaaren jatkaminen korjaamalla ja ylläpitämällä edistää vähähiilistä rakentamista. Olemassa olevan rakennetun ympäristön tehokas ja laadukas hyödyntäminen on resurssien viisasta käyttöä.

Lausnnon mukaan hyvä sijainti kaupunkirakenteessa hyödyntää olemassa olevaa infraa. Palveluiden läheisyys ja viihtyisä ympäristö ovat omiaan lisäämään jalankulkua ja pyöräilyä autoilun vaihtoehtona.

Kommentoi

Palvelut