ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatien 6 muuttamiseksi moottoriliikennetieksi Selkäharjun ja Mansikkalan välillä

Arkistokuva. Riina Haapala

toimitus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii parhaillaan tiesuunnitelmaa valtatien 6 muuttamiseksi moottoriliikennetieksi Selkäharjun ja Mansikkalan välisellä valtatiejaksolla Lappeenrannan ja Imatran kaupungin alueella.

Moottoritieosuudelta siirtyvän hitaan liikenteen käyttämän rinnakkaistieverkon osalta tiesuunnittelu käsittää Vt 6 Jänhiälän ja Pellisenrannan eritasoliittymien välisen maantieyhteyden (Veromalammentie), josta laaditaan oma, päähankkeen tiesuunnitelman yhteydessä erillisenä liitteenä käsiteltävä tiesuunnitelma-aineisto.

Suunnittelualue rajautuu valtatien 6 länsipäässä (Kärjenkylä, Lappeenranta) Selkäharjun eritasoliittymään ja idässä (Mansikkala, Imatra) nykyisen, ennallaan säilyvän moottoritieosuuden alkuun. Suunnitteluosuuden pituus on noin 39 km.

Liikennevirasto on antanut 1.10.2015 Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle periaatepäätöksen valtatien 6 mahdollisesta muuttamisesta moottoriliikennetieksi välillä Taavetti–Imatra tiettyjen jatkotarkastelutarpeiden sekä maantielain mukaisen tiesuunnitteluprosessin pohjalta. Tiesuunnittelun hankekohteet jakaantuvat osuuksiin Taavetti – Selkäharju sekä Selkäharju (Lappeenranta) – Mansikkala (Imatra). Taavetti – Selkäharju -osuuden osalta moottoriliikennetien muutokset ovat valmistuneet ja otettu käyttöön vuonna 2017.

Tarkoituksena on se, että moottoriliikennetieopastus muodostaa jatkossa liikenteellisiltä olosuhteiltaan tasalaatuisen valtatiejakson, jolla on yhtenäinen standardi.

Hitaan ajoneuvoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sijoittaminen rinnakkaistiestölle parantaisi liikenneturvallisuutta koko tieverkolla ja liikenteen sujuvuutta valtatiellä. Myös valtatien häiriöherkkyyden väheneminen parantaisi henkilö- ja tavaraliikenteen matka-aikojen ennustettavuutta.

Muutoksen arvellaan myös on myös luovan myönteistä imagovaikutusta kansainvälistä tavaraliikennettä ja lisääntyvää matkailuliikennettä ajatellen.

Rinnakkaistien käyttöpakko lisää hitaan ajoneuvoliikenteen ajomatkaa koko Selkäharju–Mansikkala välillä noin 10 kilometriä. Koko matkan rinnakkaistieosuutta käyttävien hitaiden ajoneuvojen lukumäärä on kuitenkin erittäin alhainen.

Osuudelle on jo osoitettu osittain valtatieverkosta erillään oleva ylikorkeiden erikoiskuljetusten reittiverkko sekä poikkeustilanteita varten tarvittava varareittiverkko. Myös kevyt liikenne on jo kielletty nykyiseltä valtatieosuudelta ja sen rampeilta.

Valtatieosuus välillä Selkäharju – Mansikkala esitetään muutettavaksi moottoriliikennetieksi, ei moottoritieksi. Valtatien nykyinen sinisellä pohjalla oleva opastus vaihdetaan moottoriväylien vihreäpohjaiseen opastukseen, jolloin Selkäharju–Mansikkala -osuudesta muodostuu viitoituksellisesti selkeä, yhtenäinen keskikaiteellinen ja nelikaistainen tiejakso, jossa nopeustaso on edelleen 100 km/h.

Moottoriliikennetiemerkin (nro 563) vaikutusalueella on noudatettava moottoriliikennetiellä sekä sen liittymis- ja erkenemistiellä voimassa olevia liikennesääntöjä.

Moottoriliikennetien ja sen liittymis- ja erkanemisteiden (eritasoliittymien ramppien) käyttö on sallittu ainoastaan moottoriajoneuvoille, joiden suurin sallittu tai rakenteellinen nopeus on yli 50 km/h. Myös ajoneuvon hinaaminen köyttä, vaijeria tai muuta vastaavaa kytkentätapaa käyttäen on kiellettyä, lukuun ottamatta hinaamista seuraavaan poistumiskohtaan saakka.

Selkäharju–Mansikkala -moottoriliikennetieosuuden hidas ajoneuvoliikenne (nopeustaso enintään 50 km/h) ohjataan rinnakkaistieverkolle, joka koostuu pääosin nykyisestä maanteiden ja katujen muodostamasta tieverkosta. Myös mopot, polkupyöräilijät ja jalankulkijat ohjataan pois moottoriliikennetieosuudelta alueen muulle tieverkostolle. Varsinaiseksi rinnakkaistieyhteydeksi viitoitetaan kuitenkin vain yksi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylläpitämällä maantie- tai kaupunkien ylläpitämällä katuverkolla kulkeva valtatien 6 suuntainen rinnakkaistieyhteys.

Rinnakkaistieyhteys opastetaan koko moottoriliikennetieosuudella hitaan, pitkämatkaisen liikenteen kulkutarpeiden mukaisesti, vain pääreitin lähtö- ja kääntymiskohdat viitoittaen. Lyhytmatkainen, paikallinen hidas liikenne saa edelleen valita käyttöönsä parhaat alemman tie- ja katuverkon kulkuyhteydet liikennetarpeidensa mukaisesti.

Rinnakkaistieyhteys puuttuu täysin ainoastaan Joutsenon itäpuolelta Jänhiälä - Pellisenranta -osuudelta, jonne toteutetaan uusi tieyhteys rautatien pohjoispuolelle, nykyisen Veromalammen yksityistien korvaavana maantieyhteytenä. Uuden tieosuuden pituus on noin 2,5 km. Kohteen tiesuunnitelma laaditaan samanaikaisesti Vt 6 MOL päähankkeen tiesuunnitelmaan sisältyen.

Valtatien 6 ja rinnakkaistieverkon nykyisten liikenteenohjausjärjestelyiden uusimisen lisäksi esitetään parannettavaksi tiettyjen eritasoliittymien nykyisiä järjestelyjä vastaamaan paremmin moottoriliikennetien toimivuus- ja liikenneturvallisuusvaatimuksia. Kyseiset pienehköt parannustoimenpiteet tehdään nykyisen tie- tai liikennealueen puitteissa.

Tiesuunnittelun edetessä tullaan asianosaisille sidosryhmille varaamaan erillisen ilmoituksen mukaisesti tilaisuudet mielipiteen lausumiseen laadittavien tiesuunnitelmien johdosta.

Avoimet yleisötilaisuudet pidetään Imatralla maanantaina 13.5.2019 kello 17–19 kaupungintalon ala-aulassa ja Lappeenrannassa tiistaina 14.5.2019 kello 17–19 NH Sorjosessa.

Tiesuunnitelma valmistuu alkukesällä 2019, jolloin myös hankkeen liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen käsittely lausuntokierroksineen ja nähtävillä oloineen käynnistyy. Tiesuunnitelma on tällöin yleisesti nähtävissä yhden kuukauden ajan Lappeenrannan ja Imatran kaupungissa mahdollisten muistutusten jättämistä varten.

Suunnitelmaratkaisun toteuttaminen edellyttää tiesuunnitelmien lainvoimaista hyväksymistä. Hyväksytty lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa hankkeen toteutuksen aikaisintaan vuonna 2020–2021. Veromalammentien rakentamistarve on myös sidoksissa osittain jo käynnissä olevan Luumäki–Imatra kaksoisraidehankkeen huoltotieyhteyksien toteutukseen.

Hanke ei tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Väylävirasto päättää erikseen hankeosuuksien mahdollisesta toteuttamisesta joko kokonaan tai vaiheittain sekä tarvittavasta hankerahoituksesta.

Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 4,5 miljoonaa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu